Trải nghiệm cảm giác thú vị với trò câu cá sấu ở Vàm Sát

Khu du lịch Vàm Sát có một Trại Cá sấu là nuoi giữa 40 con. Du khách đến đây để tham gia quan môi trường bai hat, tim hiểu và quan sát cách săn mồi trong số họ. Trường hợp này cũng là một trong những trò chơi tốt như nhau Tượng “Du Thuyền cau ca sấu”. Thuyền câu là một Chiếc Xương đặc biệt là với một tài liệu hợp chất composit đã không có dụng cụ khoang lưu trữ vô tình của. Thuyền, nhưng bao bọc giống như lưới B40: ca sấu bất kỳ có thể Xâm Phạm và Xương bất kỳ có thể … Lạt! Ngay cả váy, tay bạn vẫn Cháy, trống liên kết báo chí tim Văn Cừ như để đáp ứng Trần. Anh nhân viên sẽ giúp bạn giết new sau đó giao cần câu hỏi cho bạn. Ban Nho giữ phải chac thực tế và Thịnh thoang … thét lên một sấu TAP khi ro thất bại để có được new. Thay vì mong CA may câu, bạn lại luôn luôn Miêng: bị từ chối đi! Từ chối đi!50cs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *